gnsystem.pl - serwis komputerowy

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego oraz zintegrowanie go z systemami informatycznymi współpracujących partnerów biznesowych, w wyniku czego znaczna część procesów biznesowych realizowanych obecnie w sposób tradycyjny przeprowadzana będzie w sposób zautomatyzowany, co pozwoli wszystkim partnerom na zwiększenie efektywności współpracy oraz dostosowanie jej wymiarów do potrzeb rynkowych. W bezpośredni wymiarze ekonomicznym projekt spowoduje zwielokrotnienie przychodów Wnioskodawcy przy jednoczesnym obniżeniu udziału kosztów.

Przedstawiony system B2B związany będzie z zapewnieniem przez firmę GN System wsparcia informatycznego w segmencie zdalnego back upu dużym partnerom biznesowym, zarówno krajowymi – Prefabet, Mango, CTM, a także partnerowi zagranicznemu firmie Bazarynka Services. Dodatkowo w wyniku realizacji inwestycji wprowadzony zostanie system automatycznej wymiany danych w standardzie EDI wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co w znacznym stopniu ułatwi kooperację partnerom.


W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie infrastruktura informatyczna pozwalająca Wnioskodawcy na automatyczny pobór danych niezbędnych do wykonania back upu, a jednocześnie partnerom zagwarantowany zostanie całodobowy dostęp do powstałej bazy, z dowolnego miejsca na ziemi, przy wykorzystaniu sieci internetowej. Merytoryczny kształt projektu został dostosowany do potrzeb i oczekiwań partnerów, dla których firma GN System świadczy usługę wykonywania back up w trybie ręcznym, co wiąże się ze znacznymi niedogodnościami.

Praktycznym efektem projektu będzie skoordynowanie działań w ramach realizowanych procesów biznesowych oraz zdynamizowanie dwukierunkowej współpracy podmiotów, skutkującej znacznym wzrostem przychodów i redukcją kosztów prowadzenia działalności. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na bardzo wysoki poziom efektywności ekonomicznej inwestycji, przejawiającej się w zwrocie bezpośrednim w okresie do 30 miesięcy.

Realizacja projektu przebiegać będzie w ramach następujących etapów:

1. Analiza przedwdrożeniowa oraz zakup niezbędnej infrastruktury
W ramach tego etapu zostanie firmie zewnętrznej zlecone przeprowadzenie analizy przygotowawczej (przedwdrożeniowej) poprzedzającej przygotowanie projektów wykonawczych. Przeprowadzenie takiej analizy, w celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu B2B, jest niezbędnym elementem realizacji przedmiotowego projektu. Podczas analizy firma ją przeprowadzająca będzie spotykać się z członkami zespołu projektowego po stronie GN System. Te spotkania realizowane na różnych szczeblach zarządzania, pozwolą poznać bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelką dokumentację, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.

Efektem realizacji usługi będzie raport analizy przedwdrożeniowej, który zawierać będzie opracowanie najbardziej kompatybilnego i efektywnego rozwiązania informatycznego integrującego systemy informatyczne. Dodatkowo zostanie opracowana integracja systemów informatycznych Wnioskodawcy i partnerów (analizy funkcjonalne i techniczne).


W momencie zakończenia analizy funkcjonalnej, tożsama grupa nadzorujących projekt dokona analizy technicznej, wskazującej na technologiczny potencjał opracowywanego systemu. W ramach prowadzonych prac przeanalizowane zostaną najnowsze technologie informatyczne, głównie w segmencie innowacyjnych rozwiązań z zakresu obiegu dokumentów w standardzie EDI, zautomatyzowania pozyskiwania danych, ich monitoringu i aktualizacji. Zanalizowany zostanie potencjał technologiczny firm partnerskich, w celu wypracowania modelu o możliwie szerokim zakresie zastosowania i wyłonieniu parametrów podlegających testowaniu.


Po zakończeniu pierwszego działania, na podstawie specyfikacji opracowanej na etapie analizy przedwdrożeniowej dokonany zostanie zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej, w postaci środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zakup wszystkich elementów zostanie dokonany w drodze postępowania ofertowego. Zakłada się, iż w ramach infrastruktury znajdą się następujące elementy:

Szczegółowy opis środków trwałych wraz z uzasadnieniem zakupu został zawarty w pkt. 8 BP.

a. Oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania projektu:
Windows 2008 Server R2 Enterprise + CAL for Device
Pierwszy etap realizowany będzie przez okres 3 misięcy – od stycznia 2013r. do końca marca 2013r.

1. Przygotowanie oprogramowania do automatyzacji procesów.
W ramach 2 etapu zakupione zostanie trójmodułowe dedykowane rozwiązanie informatyczne, które integrować będzie zadania związane ze zdalnym back up, obiegiem dokumentów w standardzie EDI oraz funkcjonowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, z funkcjonującym już systemem pozwalającym na zdalny serwis systemów informatycznych partnerów.

W ramach projektu planuje się zakup dostosowanego i zindywidualizowanego oprogramowania składającego się z następujących modułów:


moduł zabezpieczający komunikację w standardzie EDI pomiędzy partnerami (główna część systemu odpowiedzialna za integrację i wymianę informacji między modułami);
moduł backupu (odpowiedzialny za zdalne wykonywanie kopii zapasowych);
moduł serwisowy (odpowiedzialny za zdalną obsługę klientów).
Szczegółowa charakterystyka, wraz uzasadnieniem kosztów została przedstawiona w pkt. 8 BP.
W związku ze swoją złożonością drugi etap będzie trwał przez okres 6 miesięcy – kwiecień 2013r. – wrzesień 2013r.

1. Wdrożenie i integracja systemu.

W ramach trzeciego etapu dokonana zostanie implementacja systemu w ramach zakupionej infrastruktury informatycznej, a także przeprowadzenie całego, skomplikowanego procesu cyfryzacji. Za implementację rozwiązań informatycznych oraz ich integrację z systemami informatycznymi Wnioskodawcy i partnerów odpowiedzialny będzie zespół zewnętrznych doradców konsultujący się z kadrą pracowniczą spółki. Dodatkowo opracowane zostaną schematy testowania niezbędne do prawidłowej walidacji oprogramowania. Wykorzystana zostanie nowa infrastruktura informatyczna pozwalająca na dokonanie rozbudowanego, wielozakresowego testu programów, zgodnie ze schematami funkcjonalno – użytkowo – technicznymi wskazanymi we wnioskach z wcześniejszych analiz. Testy systemu zostaną przeprowadzone w warunkach identycznych ze spotykanymi w realiach biznesowych i kontaktach z partnerami. Zarówno na etapie testów, jak i walidacji nanoszone będą korekty w dokumentacji projektowej. Pozytywna walidacja systemu oznaczać będzie zakończenie realizacji projektu.

Wraz z zakończeniem projektu przeprowadzona zostanie akcja informacji o dofinansowaniu z UE, w ramach której pojawią się informacje na stronie internetowej firmy oraz wydane zostaną materiały promocyjne, w formie katalogów i ulotek, co pozwoli na objęcie informacją szerokiego grona odbiorców. Dodatkowo specjalistyczna firma szkoleniowa przeprowadzi szkolenie dla pracowników firmy oddelegowanych do korzystania z oprogramowania.

Etap będzie trwał przez okres 3 miesięcy – od października do grudnia 2013r.

www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.tarr.org.pl

Masz pytania? Napisz do nas.

Adres e-mail:
Temat:
Treść:
Podaj wynik działania: 4+3

Wykonanie Gns IT © Gnsit.pl & GavickPro. All rights reserved.